Việc làm của người khuyết tật và thúc đẩy thành công

Kế thừa mong muốn của người sáng lập, "Ngày mà không có từ nào dành cho người khuyết tật từ thế giới này",
Chúng tôi đang làm việc để thúc đẩy việc làm và thành công.