AJIS Thông tin doanh nghiệp chính trực quan

Từ sáng lập đến hiện tại và từ bây giờ.
Đối mặt với các vấn đề xã hội.
Và chúng tôi sẽ đi bộ với tất cả các bên liên quan hỗ trợ AJIS.
AJIS xem CSR là phản ứng xã hội của một công ty.
Tận dụng sức mạnh và sức mạnh kinh doanh của chúng tôi,
Chúng tôi sẽ đáp ứng nhu cầu của xã hội thông qua quan hệ đối tác với khách hàng và đổi mới.
Thông qua những nỗ lực này, chúng tôi muốn biết thêm về AJIS và mở rộng vòng tròn các bên liên quan.
Giới thiệu các hoạt động CSR AJIS.