Contact us

Confirmation of inquiry contents
Please confirm the input contents and push the send button.

For inquiries and consultations, please use this form.
All fields are mandatory.

Name*
Company name*
Email*
Telephone number*
Country*
Inquiry content*

Xử lý thông tin cá nhân

(1) Tên doanh nghiệp
CÔNG TY TNHH AJIS VIỆT NAM

(2) Quản lý thông tin cán hân
FUJIKAWA TAKASHI

(3) Mục đích sử dụng
Phản hồi nội dung được liên lạc

(4) Cung cấp thông tin cho bên thứ ba
Không cung cấp thông tin cá nhân đã thu thập được cho bên thứ ba, trừ trường hợp có yêu cầu theo pháp luật

(5) Ủ y thác x ử lý thông tin cá n hân
Không ủy thác to àn bộ hay một phần việc xử lý thông tin cá nhân thu thập được

(6) Tiết lộ thông tin cá nhân và đối tượng liên lạc
Theo yêu cầu của người liên lạc, chúng tôi sẽ hỗ trợ thông báo, tiết lộ, bổ sung và điều chỉnh nội dung, hoặc cấm sử dụng, xóa bỏ và cấm tiết lộ cho bên thứ ba (gọi chung là "tiết lộ" ) về mục đích sử dụng thông tin cá nhân của đối tượng tiết lộ mà công ty đang lưu giữ. Người phụ trách phản hồi cho những tiết lộ này sẽ là bộ phận nhận được liên hệ

(7) Thu thập thông tin cá nhân bằng phương pháp mà đối tượng không thể dễ dàng nhận biết
Chúng tôi sẽ thu thập một cách tự động các thông tin truy cập có được bằng việc sử dụng công nghệ cookie và web beacon


Please enter the displayed 5-letter number.