Sự tham gia của các bên liên quan

Chúng tôi tin rằng trung tâm của CSR là các hoạt động tạo cơ hội đối thoại và tăng cường mối quan hệ với các bên liên quan.
Chúng tôi sẽ trao đổi ý kiến với các bên liên quan như nhân viên, cổ đông, khách hàng và cộng đồng địa phương,
Chúng tôi muốn tạo ra một xã hội với tinh thần đoàn kết.