Khách hàng bán lẻ

AJIS dịch vụ được cung cấp bởi đội ngũ nhân viên có trình độ học vấn của Tập đoàn Aegis không chỉ là dịch vụ đại lý. Tận dụng tối đa kiến thức và bí quyết được trau dồi trong ngành bán lẻ, chúng tôi góp phần nâng cao chất lượng kinh doanh và sự hài lòng của khách hàng. Trong khi đều đặn tăng khả năng cạnh tranh của các cửa hàng, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ việc tạo ra các cửa hàng làm hài lòng khách hàng của mình.

"Xử lý thông tin cá nhân"
(1) Tên hoặc tên của nhà điều hành kinh doanh
AJIS Co., Ltd.
(2) Quản lý bảo vệ thông tin cá nhân
Giám đốc điều hành Hiroshi Yamane Giám đốc điều hành
(3) Mục đích sử dụng
Để trả lời các cuộc điều tra.
(4) Về việc cung cấp cho bên thứ ba
Thông tin cá nhân có được sẽ không được cung cấp cho bên thứ ba ngoại trừ theo luật.
(5) Giao hàng xử lý
Chúng tôi không thuê ngoài tất cả hoặc một phần việc xử lý thông tin cá nhân có được.
(6) Tiết lộ thông tin cá nhân có thể tiết lộ và liên hệ với các câu hỏi
Theo yêu cầu của người được hỏi, thông báo về mục đích sử dụng thông tin cá nhân do Công ty nắm giữ, tiết lộ, chỉnh sửa nội dung, bổ sung hoặc xóa, đình chỉ sử dụng, xóa và đình chỉ cung cấp cho bên thứ ba (`` tiết lộ, v.v. '') Nó được gọi là). Điểm liên lạc để tiết lộ, vv sẽ là bộ phận phụ trách.
(7) Thu thập thông tin cá nhân bằng phương pháp mà người đó không thể dễ dàng nhận ra
Chúng tôi sẽ tự động thu thập thông tin truy cập thu được bằng cách sử dụng công nghệ cookie và đèn hiệu web.