Quản lý hàng tồn kho chính xác

Vấn đề của khách hàng

Chúng tôi muốn ngăn chặn sự khác biệt hàng tồn kho và quản lý hàng tồn kho chính xác.

Các vấn đề gây ra bởi sự khác biệt hàng tồn kho

Trong các kho hàng nơi mọi thứ trôi qua nhanh chóng, có xu hướng "chênh lệch hàng tồn kho" xảy ra khi số lượng hàng tồn kho thực tế và số lượng hàng tồn kho trên sổ sách không khớp. Khi xảy ra chênh lệch hàng tồn kho, điều đó có nghĩa là không chỉ giảm tài sản ở nơi đầu tiên, mà nếu hàng tồn kho không đủ và lô hàng không thể được giao kịp thời, uy tín của khách hàng sẽ giảm và cần phải hành động để tìm sản phẩm. Có sự giảm sút trong tình dục.

Làm thế nào để ngăn ngừa sự khác biệt hàng tồn kho

Để ngăn chặn sự khác biệt về hàng tồn kho, có hiệu quả để xác định và cải thiện môi trường nơi có thể xảy ra lỗi của con người, chẳng hạn như nhập hàng tồn kho, xử lý phiếu và xử lý kiểm tra. Ngoài ra, ngay cả khi bạn đang sử dụng hệ thống quản lý hàng tồn kho để quản lý chuyển động hàng hóa, việc kiểm tra hàng tồn kho một cách thường xuyên bằng cách kiểm tra xem hàng tồn kho trên dữ liệu có khớp với hàng tồn kho thực tế hay không.

Ngăn chặn chênh lệch hàng tồn kho với hàng tồn kho chính xác

Quản lý hàng tồn kho chính xác bằng cách ngăn chặn sự khác biệt hàng tồn kho. Là một bước tiến tới đó, điều quan trọng là phải thực hiện kiểm kê chính xác. Mặc dù có thể tự thực hiện kiểm kê, hàng tồn kho có độ chính xác cao có thể được ghi lại bằng cách tiến hành kiểm kê bởi các nhân viên chuyên ngành đã được đào tạo và huấn luyện.

AJIS cung cấp hàng tồn kho cho hơn 2.500 công ty trên toàn quốc và nó được sử dụng trong một loạt các kho hậu cần như thực phẩm, đồ lặt vặt và quần áo, và đã được đánh giá cao. Để biết chi tiết về hàng tồn kho cho kho phân phối, vui lòng xem các trang dịch vụ khác nhau và nếu bạn quan tâm đến nó, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

"Xử lý thông tin cá nhân"
(1) Tên hoặc tên của nhà điều hành kinh doanh
AJIS Co., Ltd.
(2) Quản lý bảo vệ thông tin cá nhân
Giám đốc điều hành Hiroshi Yamane Giám đốc điều hành
(3) Mục đích sử dụng
Để trả lời các cuộc điều tra.
(4) Về việc cung cấp cho bên thứ ba
Thông tin cá nhân có được sẽ không được cung cấp cho bên thứ ba ngoại trừ theo luật.
(5) Giao hàng xử lý
Chúng tôi không thuê ngoài tất cả hoặc một phần việc xử lý thông tin cá nhân có được.
(6) Tiết lộ thông tin cá nhân có thể tiết lộ và liên hệ với các câu hỏi
Theo yêu cầu của người được hỏi, thông báo về mục đích sử dụng thông tin cá nhân do Công ty nắm giữ, tiết lộ, chỉnh sửa nội dung, bổ sung hoặc xóa, đình chỉ sử dụng, xóa và đình chỉ cung cấp cho bên thứ ba (`` tiết lộ, v.v. '') Nó được gọi là). Điểm liên lạc để tiết lộ, vv sẽ là bộ phận phụ trách.
(7) Thu thập thông tin cá nhân bằng phương pháp mà người đó không thể dễ dàng nhận ra
Chúng tôi sẽ tự động thu thập thông tin truy cập thu được bằng cách sử dụng công nghệ cookie và đèn hiệu web.