Lo lắng / vấn đề của khách hàng

Chúng tôi muốn giảm khiếu nại như không khớp giá và ngăn ngừa rắc rối với khách hàng.

Nội dung dịch vụ

Kiểm tra quét sản phẩm cửa hàng

Trong giờ làm việc, chúng tôi kiểm tra từng lỗi giữa giá bán sản phẩm đã đăng ký tại máy tính tiền và giá hiển thị tại cửa hàng, và nếu cần, chúng tôi sẽ thay thế thẻ giá không nhất quán. Bằng cách điều tra nguyên nhân của sự mất mát chưa biết và giảm nó, có thể làm tăng niềm tin của khách hàng.

Dịch vụ được đề xuất

"Xử lý thông tin cá nhân"
(1) Tên hoặc tên của nhà điều hành kinh doanh
AJIS Co., Ltd.
(2) Quản lý bảo vệ thông tin cá nhân
Giám đốc điều hành Hiroshi Yamane Giám đốc điều hành
(3) Mục đích sử dụng
Để trả lời các cuộc điều tra.
(4) Về việc cung cấp cho bên thứ ba
Thông tin cá nhân có được sẽ không được cung cấp cho bên thứ ba ngoại trừ theo luật.
(5) Giao hàng xử lý
Chúng tôi không thuê ngoài tất cả hoặc một phần việc xử lý thông tin cá nhân có được.
(6) Tiết lộ thông tin cá nhân có thể tiết lộ và liên hệ với các câu hỏi
Theo yêu cầu của người được hỏi, thông báo về mục đích sử dụng thông tin cá nhân do Công ty nắm giữ, tiết lộ, chỉnh sửa nội dung, bổ sung hoặc xóa, đình chỉ sử dụng, xóa và đình chỉ cung cấp cho bên thứ ba (`` tiết lộ, v.v. '') Nó được gọi là). Điểm liên lạc để tiết lộ, vv sẽ là bộ phận phụ trách.
(7) Thu thập thông tin cá nhân bằng phương pháp mà người đó không thể dễ dàng nhận ra
Chúng tôi sẽ tự động thu thập thông tin truy cập thu được bằng cách sử dụng công nghệ cookie và đèn hiệu web.