Hỗ trợ bán lẻ AJIS Visual Key

"Thiếu nhân lực" là cơ hội để cải thiện năng suất
Hỗ trợ hiện trường
Chuyên nghiệp
Hình dạng lý tưởng của bạn.

Thị phần số 1.
Với khả năng đưa ra các đề xuất dựa trên trang web và khả năng thực hiện trên toàn quốc,
Cải thiện năng suất kinh doanh của bạn.

* Chia sẻ của ngành công nghiệp chứng khoán trong nước

Luôn luôn là tốt nhất cho khách hàng của chúng tôi. Đó là giải pháp AJIS

Tại sao nhóm AJIS được chọn

Cổ phần số 1 trong ngành công nghiệp chứng khoán trong nước. Giới thiệu những điểm mạnh của Nhóm AJIS.

Xem thêm

"Xử lý thông tin cá nhân"
(1) Tên hoặc tên của nhà điều hành kinh doanh
AJIS Co., Ltd.
(2)個人情報保護管理者
上級執行役員管理本部長 奥田 稔
(3) Mục đích sử dụng
Để trả lời các cuộc điều tra.
(4) Về việc cung cấp cho bên thứ ba
Thông tin cá nhân có được sẽ không được cung cấp cho bên thứ ba ngoại trừ theo luật.
(5) Giao hàng xử lý
Chúng tôi không thuê ngoài tất cả hoặc một phần việc xử lý thông tin cá nhân có được.
(6)開示対象個人情報の開示等、第三者提供記録の開示およびお問い合わせ窓口について
ご本人からの求めにより、当社が保有する開示対象個人情報の利用目的の通知・開示・内容の訂正・追加または削除・利用の停止・消去および第三者への提供の停止ならびに第三者提供記録の開示(「開示等」といいます)に応じます。開示等に応ずる窓口は、お問い合わせいただきました当該部署になります。
(7) Thu thập thông tin cá nhân bằng phương pháp mà người đó không thể dễ dàng nhận ra
Chúng tôi sẽ tự động thu thập thông tin truy cập thu được bằng cách sử dụng công nghệ cookie và đèn hiệu web.
(8)個人情報ご提供の任意性について
個人情報をご提供頂くことにつきましてはご本人の同意です。ただし、個人情報を提供頂けない場合、お問合せに回答できない場合がありますことをご了承下さい。